ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ಸೇವಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು - Postalstudy | Post Office Blog | Materials for | Exams

2000+ Self Made Questions and Answers have been prepared and posted so far in this site to motivate Postal LDC Exams Aspirants in the form of Quizzes(800+ Questions)/MCQs(900+ Questions)/Matches(400+ Questions).

Header Ads

India Post

ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ಸೇವಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು